Regulamin dla sprzedawców

https://beta.teetres.com/public/static/regulaminsprzedawcy.jpg

Regulamin dla Twórców Teetres.com

§ 1 Definicje

 1. Kupujący – każdy podmiot dokonujący zakupu Produktu od Teetres poprzez Serwis.
 2. Licencja – licencja na korzystanie z Utworu udzielona przez Twórcę Teetres na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.
 3. Marka – marka, pod którą Twórca występuje w Serwisie.
 4. Produkt - produkt dostępny w Serwisie, będącym m.in. odzieżą, przeznaczony do sprzedaży przez Teetres wraz z umieszczonym na nim Utworem.
 5. Profil Twórcy (Profil) - nieopłatna funkcja w Serwisie udostępniona Twórcy przez Teetres na zasadach określonych Regulaminem.
 6. Regulamin – niniejszy regulamin
 7. Serwis - serwis internetowy dostępny po adresem www.teetres.com, w ramach którego Teetres będzie prowadzić sprzedaż Produktów.
 8. Teetres - Teetres Sp. z o.o. z siedzibą w Bolszewie przy ul. Chłopskiej 20, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000610103, nr NIP 5882416945, z kapitałem zakładowym w wysokości 5 000 zł., email: bok@teetres.com , prowadząca Serwis.
 9. Twórca - podmiot niebędący konsumentem, którego obecność w Serwisie związana jest z jego działalnością handlową, gospodarczą, rzemieślniczą lub wykonywaniem wolnego zawodu, umieszczający w Serwisie swoje Utwory przeznaczone do wykorzystania przez Teetres w celu ich sprzedaży (lub ich opracowań) Kupującym.
 10. Umowa – umowa pomiędzy Teetres a Twórcą, zawarta na podstawie Regulaminu, na podstawie której Twórca w szczególności udziela Teetres Licencji.
 11. Utwór - wzór graficzny będący utworem w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych stworzony przez Twórcę przeznaczony do umieszczenia na Produkcie, a także projekt Produktu stworzony przez Twórcę z zaprojektowanym przez niego wzorem.

§ 2 Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy regulamin określa warunki zawierania i realizacji Umowy pomiędzy Teetres a Twórcą, a także warunki świadczenia przez Teetres usług drogą elektroniczną.
 2. Twórcą może zostać pełnoletnia osoba fizyczna, a także niepełnoletnia osoba fizyczna pod warunkiem udzielenia zgody na zawarcie Umowy przez jej przedstawiciela ustawowego.
 3. Dla korzystania z Serwisu niezbędne jest urządzenie z przeglądarką internetową z dostępem do sieci Internet, a dla założenia Profilu Twórcy także aktywne konto email.

§ 3 Profil Twórcy

 1. Założenie Profilu Twórcy jest całkowicie dobrowolne, ale konieczne dla zostania Twórcą w Serwisie. W celu zostania Twórcą (założenia Profilu Twórcy) należy wypełnić odpowiedni formularz w Serwisie („zgłoszenie”), dołączyć do zgłoszenia co najmniej jeden Utwór, a także zaakceptować Regulamin.
 2. W momencie założenia Profilu Twórcy zostaje zawarta pomiędzy Twórcą, a Teetres Umowa.
 3. Profil Twórcy pozwala Twórcy m.in. na umieszczanie projektów Produktów w Serwisie, a także na ich usuwanie oraz na wyłączenie ich publikacji. W Profilu znajdują się również informacje dotyczące sprzedaży Produktów pozwalające na obliczenie wynagrodzenia należnego Twórcy z tytułu Umowy.
 4. Profil umożliwia Twórcy wystawienie poprzez niego rachunku, do czego Twórca jest zobowiązany, a także zawiera w sobie wszelkie niezbędne dane do wystawienia faktury adresowanej do Teetres, z których Twórca powinien skorzystać wystawiając ten dokument.
 5. Co do zasady Twórca może posiadać w Serwisie maksymalnie dwie Marki, wszelkie odstępstwa od tej zasady wymagają indywidualnych ustaleń Stron.

§ 4 Oświadczenia i zastrzeżenia

 1. Umieszczając Utwór w Serwisie Twórca oświadcza, że jest jego jedynym autorem i posiada wszelkie i niczym nieograniczone prawa autorskie do Utworu, a korzystanie z Utworu przez Teetres nie będzie naruszać praw osób trzecich.
 2. Twórca oświadcza, że posiada wszelkie niezbędne zgody związane z Utworem, w tym zgody na wykorzystanie wizerunków wykorzystanych w Utworze i z tego tytułu Teetres nie poniesie żadnych dodatkowych kosztów związanych z wykorzystaniem Utworu, poza należną Twórcy opłatą licencyjną określoną w § 6.
 3. Twórca oświadcza, że w przypadku gdy jakikolwiek podmiot trzeci wystąpi względem Teetres z roszczeniami związanymi z korzystaniem z Utworu przez Teetres zgodnie z Licencją, w tym z związku z rozpowszechnianiem za pośrednictwem Serwisu Utworu przez Teetres, Twórca zobowiązuje się wstąpić lub przystąpić do odpowiednich postępowań oraz pokryć wszelkie koszty poniesione przez Teetres w związku z tymi roszczeniami.
 4. Twórca oświadcza, że dane podane przez niego w Profilu są prawdziwe.
 5. Twórca zobowiązany jest do nierozpowszechniania za pośrednictwem Serwisu, w tym nieumieszczania w Serwisie, jakichkolwiek treści mających charakter bezprawny, mogących naruszać prawa osób trzecich lub zasady współżycia społecznego.
 6. Teetres zastrzega sobie prawo do nie publikowania lub zaprzestania publikowania Utworów jeśli ich poziom artystyczny lub wygląd nie będzie zgodny z charakterem Serwisu, a także w przypadku gdy Utwory będą stanowić treści, o których mowa w ust. 5.
 7. Teetres może uzależnić opublikowanie Utworu w Serwisie od wprowadzenia przez Twórcę wskazanych przez Teetres zmian w Utworze.

§ 5 Licencja

 1. Z chwilą przekazania przez Twórcę Utworu Teetres Twórca udziela Teetres prawa do korzystania z Utworu tj. Licencji.
 2. Licencja, o której mowa w ust. 1 dotyczy następujących pól eksploatacji Utworu:
  a) utrwalanie i zwielokrotnianie Utworu – tj. m.in. wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

  b) obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwór utrwalono – tj. m.in. wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

  c) rozpowszechnianie Utworu w sposób inny niż określony w lit. b – tj. m.in. publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

 1. W ramach Licencji Teetres ma prawo do opracowania, a w szczególności modyfikowania, Utworu lub jego dowolnej części w celu umieszczenia Utworu na Produkcie, jego dystrybucji a także rozpowszechniania Utworu lub jego wizerunku w celu promowania Serwisu (np. reklama Serwisu poza nim) na polach eksploatacji wskazanych w ust. 2.
 2. O momencie dostarczenia Utworu decyduje Twórca.
 3. Teetres jest wolny w wyznaczeniu terminu rozpowszechnienia Utworu, a także sposobu jego rozpowszechnienia i umieszczenia na Produkcie.
 4. Licencja zostaje udzielona na czas nieoznaczony - co oznacza, że Teetres jest uprawniony do korzystania z Utworu do czasu skutecznego wypowiedzenia Umowy.
 5. Licencja jest nieograniczona terytorialnie.
 6. Teetres ma prawo upoważnić inny podmiot do korzystania z Utworu na zasadach i w granicach określonych w Regulaminie pod warunkiem, że jest to związane z Serwisem lub działalnością Teetres.
 7. Twórca zobowiązuje się w stosunku do Teetres do niewykonywania w związku z działalnością prowadzoną przez Teetres, w tym korzystaniem z Utworu przez Teetres, przez czas trwania Licencji, autorskich praw osobistych, a w szczególności:
  a. prawa do autorstwa Utworu i jego anonimowego udostępnienia oraz rozpowszechnienia;

  b. prawa do nienaruszalności treści i formy Utworu;

  c. prawa do nadzoru nad korzystaniem z Utworu;

  d. prawa do decydowania o pierwszym publicznym udostępnieniu Utworu

 1. Twórca zezwala Teetres na wykonywanie w jego imieniu przez Teetres, przez czas trwania Licencji, praw autorskich osobistych wskazanych w ust. 10.
 2. Wypowiedzenie Licencji skutkuje wypowiedzeniem całej Umowy i może nastąpić wyłącznie poprzez wypowiedzenia całej Umowy na zasadach określonych w § 9 Regulaminu.
 3. Wypowiedzenie Licencji pozostaje bez wpływu na egzemplarze Produktów co do których wytworzenia lub sprzedaży na rzecz Kupujących Teetres stał się zobowiązany przed wypowiedzeniem Licencji.
 4. Teetres oświadcza, że Utwory opublikowane w Serwisie będą opatrzone w opisie Produktu informacją o autorstwie poprzez podanie imienia i nazwiska lub pseudonimu/Marki Twórcy zgodnie z danymi podanymi przez niego podczas zakładania Profilu Twórcy.
 5. Wynagrodzenie za udzielenie Licencji uwzględnione jest w wynagrodzeniu Twórcy, o którym mowa w § 6 Regulaminu.

§ 6 Wynagrodzenie

 1. Twórcy przysługiwać będzie od Teetres wynagrodzenie, liczone od każdego sprzedanego egzemplarza Produktu, na którym znajduje się Utwór, w kwocie ustalanej każdorazowo przez Twórcę w momencie umieszczenia Utworu w Serwisie, określane zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu.
 2. Wynagrodzenie określane jest przez Twórcę:
  a. Będącego płatnikiem VAT – w kwocie netto, tj. bez podatku VAT, należnej Twórcy;

  b. Nie będącego płatnikiem VAT – w kwocie całkowitej należnej Twórcy, w której zawierają się wszelkie należne od Twórcy podatki i opłaty.

 1. Wynagrodzenie, o którym mowa w niniejszym paragrafie, obejmuje w sobie wynagrodzenie za wykonanie, opracowanie, dostarczenie Utworu oraz udzielenie Teetres Licencji i stanowi całkowite wynagrodzenie Twórcy z tytułu realizacji Umowy.
 2. Strony potwierdzają, że niezależnie od postanowień ust. 3, wynagrodzenie ustalane przez Twórcę doliczane jest przez Teetres do ceny Produktu sprzedawanego przez Teetres, wykorzystującego Utwór. Wynagrodzenie doliczane będzie Kupującemu w sklepie jako kwota netto, co oznacza, że na potrzeby sprzedaży Produktów Kupującym będzie ono powiększane o należny podatek VAT. Celem uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że kwota doliczona przez Teetres na potrzeby sprzedaży Produktów, do wynagrodzenia określonego przez Twórcę, jako kwota należnego od Kupującego podatku VAT - nie stanowi wynagrodzenia Twórcy.
 3. Prawo do wynagrodzenia Twórcy powstaje z chwilą otrzymania ceny od Kupującego przez Teetres, z tym zastrzeżeniem, że Wynagrodzenie nie będzie przysługiwać Twórcy w przypadku skutecznego odstąpienia przez Kupującego od umowy sprzedaży lub w innej sytuacji, w której Teetres będzie zobowiązany do zwrotu Kupującemu ceny z przyczyn niezależnych od Teetres. W wypadku wypłacenia Twórcy wynagrodzenia przed odstąpieniem przez Kupującego od umowy – Strony dokonają stosownej korekty rozliczenia wynagrodzenia.
 4. Na potrzeby ustalenia wysokości wynagrodzenia Twórcy Teetres, za pośrednictwem Profilu Twórcy, będzie informował Twórcę o wynikach sprzedaży i przedstawi mu informacje niezbędne do określenia wysokości należnego wynagrodzenia.
 5. Wynagrodzenie płatne będzie przez Teetres:
  a. W przypadku Twórców będących płatnikami VAT – na podstawie faktury VAT, wystawianej przez Twórcę, w okresach miesięcznych, do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego faktura dotyczy – pod warunkiem jednak, że w danym miesiącu wynagrodzenie przysługujące Twórcy wynosi co najmniej  200 zł netto. Wynagrodzenie każdorazowo zostanie powiększone o należny podatek VAT.

  b. W przypadku Twórców niebędących płatnikami VAT – na podstawie rachunku, wystawianego przez Twórcę w sposób określony w ust. 12, w okresach miesięcznych, do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego rachunek dotyczy – pod warunkiem jednak, że w danym miesiącu wynagrodzenie przysługujące Twórcy wynosi co najmniej 200 zł, z tym zastrzeżeniem, że Twórca nie będący płatnikiem VAT może wystawić zamiast rachunku odpowiednią fakturę – o ile takie uprawnienie przysługuje mu na podstawie właściwych przepisów prawa.

 1. Strony mogą ustalić inną, niż wskazana w ust. 7, częstotliwość rozliczania wynagrodzenia – z tym zastrzeżeniem, że Teetres będzie zobowiązana do wypłaty wynagrodzenia dopiero w momencie gdy jego wysokość przekroczy kwotę wskazaną w ust. 7.
 2. Wynagrodzenie przekazywane będzie na rachunek bankowy Twórcy wskazany przez Twórcę w jego Profilu. Zmiana numeru rachunku bankowego dla swej skuteczności wymaga wprowadzenia stosownej aktualizacji w Profilu Twórcy i staje się wiążąca dla Teetres nie później niż w upływem 7 dni od jej wprowadzenia.
 3. Z chwilą rozwiązania Umowy Teetres wypłaci Twórcy całość należnego mu Wynagrodzenia, które nie zostało wypłacone wcześniej – na podstawie faktury lub rachunku wystawionego przez Twórcę. Wynagrodzenie zostanie wypłacone zgodnie z ust. 11.
 4. Teetres wypłaci Twórcy wynagrodzenie w terminie 7 dni od otrzymania wysłanej za pośrednictwem Profilu Twórcy prawidłowo wystawionej faktury, a w przypadkurachunku w terminie 14 dni od jego wystawienia.
 5. W przypadku gdy wynika to z przepisów prawa podatkowego, a w szczególności gdy Twórca nie prowadzi działalności gospodarczej, należne mu Wynagrodzenie zostanie pomniejszone o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych – ustaloną i pobraną zgodnie z właściwymi przepisami.Twórca upoważnia Teetres do wystawienia Rachunku w jego imieniu. Rachunek zostanie wystawiony w imieniu Twórcy, na co Twórca zezwala, przez Serwis automatycznie zgodnie z zasadami określonymi w ust. 7. W przypadku niezgłoszenia przez Twórcę zastrzeżeń do wystawionego rachunku w terminie 7 dni od jego wystawienia tj. pojawienia się w Profilu Twórcy przyjmuje się, że dokument jest właściwie wystawiony.
 6. Strony akceptują otrzymywanie faktur/rachunków w formie elektronicznej. Dokumenty, o których mowa w zdaniu poprzedzającym będą przekazywane poprzez Profil Twórcy.

§ 7 Reklamacje

 1. Zgłoszenia reklamacyjne dotyczące funkcjonowania Serwisu należy zgłaszać Teetres na adres email: bok@teetres.com
 2. Teetres ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od momentu otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.
§ 8 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Twórców, a także ich przedstawicieli ustawowych, przekazanych Teetres w związku z Serwisem jest Teetres.
 2. Podmiot rejestrujący się jako Twórca w Serwisie, a także przedstawiciel ustawowy wyrażający zgodę na zawarcie Umowy , o której mowa w § 2 ust. 2 Regulaminu dobrowolnie podaje swoje dane osobowe. Podanie danych osobowych jest jednak konieczne dla zostania Twórcą w Serwisie. Podane przez Twórcę dane osobowe będą przetwarzane przez Teetres tylko w celach związanych z Umową.
 3. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO).
 4. W przypadku nieletnich, którzy nie ukończyli 16 roku życia (dziecko) – mając na uwadze artykuł 8 ust. 1 RODO – zważywszy, że podanie danych osobowych jest niezbędne dla zawarcia i realizacji umowy, jej zawarcie może nastąpić dopiero po wyrażeniu przez osobę, o której mowa w § 2 ust. 2 Regulaminu, zgody na przetwarzanie danych dziecka.
 5. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Teetres określa polityka prywatności dostępna pod adresem: https://teetres.com/polityka-prywatnosci
 6. Część danych podanych przez Twórcę będzie dostępna dla wszystkich korzystających z Serwisu, mowa tutaj w szczególności o danych określających Twórcę takich jak imię i nazwisko Twórcy lub jego pseudonim/Marka.

§ 9 Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie postanowienia dotyczące Utworu mają zastosowanie do każdego Utworu lub jego dowolnego elementu przekazywanego przez Twórcę na podstawie niniejszego Regulaminu.
 2. Wypowiedzenie Umowy (w tym Licencji) przez Twórcę może nastąpić przez usunięcie jego Profilu z wykorzystaniem odpowiedniej funkcji w Profilu i dokonywane jest ze skutkiem natychmiastowym. Natomiast wypowiedzenie Umowy przez Teetres może nastąpić z zachowaniem jednotygodniowego okresu wypowiedzenia, w drodze złożonego Twórcy, drogą elektroniczną, oświadczenia
 3. W przypadku rażącego naruszenia Regulaminu lub przepisów prawa, a także gdy dodawane przez Twórcę Utwory będą rażąco niskiej jakości co może negatywnie wpłynąć na wizerunek Serwisu Teetres może wypowiedzieć Twórcy Umowę ze skutkiem natychmiastowym.
 4. Teetres ma prawo do zrealizowania umów sprzedaży zawartych z Kupującymi w momencie obowiązywania Umowy nawet po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu z jakiejkolwiek przyczyny co nie będzie stanowiło naruszenia postanowień Umowy, a w szczególności naruszenia zasad udzielenia Licencji.
 5. Teetres zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu tylko z ważnych przyczyn. Jako ważną przyczynę rozumie się konieczność zmiany regulaminu spowodowaną:
  a) dostosowaniem Serwisu do przepisów prawa mających wpływ na usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu;

  b) poprawą bezpieczeństwa świadczonych usług;

  c) zmianą funkcjonalności usług;

  d) zwiększeniem konkurencyjności Serwisu;

 1. Informacja o planowanej zmianie Regulaminu zostanie, co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmian w życie, przekazana Twórcy poprzez jego Profil.
 2. W przypadku gdy Twórca nie sprzeciwi się planowanym zmianom do chwili wejścia ich w życie przyjmuje się, że akceptuje je.
 3. W przypadku braku akceptacji dla planowanych zmian Twórca powinien usunąć swój Profil co będzie skutkować rozwiązaniem Umowy.
 4. Sądem właściwym dla ewentualnych sporów związanych z Regulaminem jest sąd miejscowo właściwy dla siedziby Teetres.
 5. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.

https://beta.teetres.com/public/static/stopka.jpg